Kosok baline piguna

posted by | Leave a comment

Kudu tak udaneni kekarepane, ngiras kanggo menehi piwulang marang dheweke.”Tekan dina sing dijanjekake, esuk uthuk-uthuk Kancil wis tekan omahe Merak. Wulu gulu ditemplekake ing gulu, wulu awak ing awak, wulu sikil ing sikil, dene wulu buntut uga dipasang ing buntute Kancil. Weruh kahanan awake, dheweke mongkog, “Iki sing dakkarepake! “Aku bakal dadi salah sijining kewan kang paling endah! ”“Udakara rong mingguan.”“Tak tunggu, Rak, ujare Kancil banjur nerusake lakune. Yen duwe kekarepan kok ngudung, tanpa metung tuna lan bathine. ” wis ora ana sing keri, baka siji Merak nemplekake wulu-wulu nut karo kebutuhane. Mula ora sithik tangga-teparo padha mara nyang omahe Merak saperlu sinau ngadi busana lan ngadi salira. Aku mung tinanggenah ngrumat lan njaga supaya tetep katon endah,” wangsulane Merak kanthi sareh. “Karo maneh kabeh sing tememplek ana saranduning badan iki, mesthi piguna marang awake dhewe. Nanging Kancil sajak wingi nyawang kaendahan wulune Merak. ” Sawise megeng napas sawetara banjur nggrundel, “Senajan piguna, nyatane wuluku letheg! Dene sing diaruhi uga genti mesem, mung eseme esem geli. Nanging tumrap Kancil esem mau tinampa beda, “Kabeh kewan padha kesengsem lan kepincut karo aku,” ujare jroning ati. Bareng tlutuh karet mau garing, kulite Kancil dadi kaku nyekengkeng. Apik, edi, lan endah tumraping sesawangan kadhang bisa ngganggu utawa mbilaheni. Saben ketemu sato, Kancil tansah mesem karo aruh-aruh sombong. Dheweke eling menawa kabeh paringane Gusti mono kudu tansah disyukuri. ” pitakone Merak.“Kewan apa wae terserah sing arep ngarani! ” pitakone Kancil ngoyak, ora sabar.“Bisa wae, nanging mung imitasi!

budi pekerti kedhah dipun tandur awit saking alit, supados benjang dados tiyang ingkang wasis, lan nggadhahi budi pekerti ingkang sae.

“Sandhangan wulu kang tememplek ing awakku iki paringane Gusti Kang Akarya Jagad.

Aku mung tinanggenah ngrumat lan njaga supaya tetep katon endah,” wangsulane Merak kanthi sareh.“Tangeh lamun, Cil! Apa kang dadi peparinganing Pangeran kudu tinampa kanthi ati segara,” wangsulane Merak.

Ananging wonten jaman sakmenika indonesia sampun krisis budhi pekerti.

Amargi punika penulis gadhah kekarepan supados pelajaran budhi pekerti wonten ing basa jawi saget dipundadosaken piwulangan ingkang kautaman kagem ndhidhik budi pekerti.

Leave a Reply

Top 10 adult webcam chat rooms